B

 

badire   dar geçit, dar boğaz; sıkıntı

bagaj 1. yük, taşınca, taşıncak 2. taşıncalık

baget   çubuk

bahane   sözde neden, nedensi

bahar   ilkyaz

bahir   deniz

bahis   1. konu  2. söz

bahis  mevzuu   bkz. mevzuubahis

bahsetmek   söz etmek

bahşetmek   eriştirmek, vermek

bahşiş   sevinmelik

baht   yazgı, yazı, kut

bahtiyar   mutlu

bahtlı   akyazılı,  akgünlü

bahtsız   karayazılı,  karagünlü

bahusus   özellikle, hele, üstelik

bakaya   kalıntı

baki  1. artan, kalan  2. kalımlı, ölümsüz

bakir  el değmemiş, işlenmemiş, bozulmamış, dokunulmamış

bakire   kız, kız oğlan kız, erden

bakiye   kalanca

bakliye   baklagiller

balans   denge

balast   kırmataş

baliğ   1. erin  2. varan, bulan

bandaj   1. sargı  2. kayış

bani   kurucu, kuran

bank   sıra, kanepe

banliyö   dolaylık, çevre, yörekent

banliyö treni  çevre treni, yörekent treni

banyo   1. yunak  2. yıkanma  3. yıkama

banyo yapmak  1. yıkanmak  2. yıkamak

bap   kapı; bölüm; konu

baraj  1. su bendi  2. büğet, bağlağı  3.  mec. engel

bariz   açık,  belirgin

barometre   basınçölçer

basiret   sağgörü

basiretli   sağgörülü

basiretsiz   sağgörüsüz

basit   1. yalın, yalınç 2. kolay 3. sıradan

basketbol   sepettopu

başkâtip   başyazman

başkumandan   başkomutan

başmakale   başyazı

başmuharrir   başyazar

başşehir   başkent

başvekâlet   başbakanlık

başvekil   başbakan

batıl   boş, temelsiz, dayanaksız

batıni   içrek

batonsale   tuzluçubuk

bayi   1. satıcı  2. satış yeri

baypas (bypass)   yangeçiş

bazen   kimi kez, arada, arada bir, ara sıra

bazı   1. kimi  2. birtakım

bazı bazı   kimi kez, ara sıra, arada bir

becayiş etmek   karşılıklı yer değiştirmek

bedava   parasız, karşılıksız, emeksiz

bedbaht   mutsuz

bedbin   kötümser, karamsar

bedbinlik   kötümserlik, karamsarlık

beddua   ilenç, ilenme, kargış

beddua etmek   ilenmek

bedel   1. karşılık  2. tutar

bedelini tediye etmek   karşılığını ödemek

beden   gövde

bedeni   gövdesel

bedir   dolunay

behemehal   kesinlikle, ne yapıp yapıp, her durumda

beheri   her biri

beis   sakınca

bej   sazrengi

beka   kalım

bekâret   erdenlik

belde   kent

bende   kul

bene-   (Yun. önek) iyi, doğru

beraat   aklanma

beraat etmek   aklanmak

beraber   birlikte

berabere kalmak   yenişememek, başa baş kalmak (ya da gelmek)

beraberlik   birliktelik

berat   akyazı

berbat   kötü, çok kötü

berdevam   sürüp giden

berduş   başıboş

bereket   1. bolluk, verim  2. artağanlık

bereketli   1. verimli  2. artağan

bermutat   alışılageldiği gibi, alışıldığı gibi

berrak   duru

bertaraf etmek   gidermek, ortadan kaldırmak

beşaret   muştu

beşaşet   güleçlik

beşuş   güleç

bet   kötü, çirkin

beter   daha kötü

betonyer   betonkarar

beyan   söyleme, bildirme

beyan etmek   1. açıklamak, bildirmek, söylemek  2. bildirimde bulunmak

beyanat   demeç

beyanname   1. bildirge  2. bildiri

beyaz   ak

beyhude   boşuna, boşyere, yararsızca

beynelmilel   uluslararası

beyzi   sobe, yumurta biçimli

bi- (I)   1. -sız, -siz, -maz  2. ile, için

bi- (II)   (Lat. önek) iki, iki kez

bibliyografya   kaynakça

bibliyoman   kitap delisi

bibliyomani   kitap deliliği

biblo   süslük

biçare   umarsız

bidayet   başlama, başlangıç

bigâne   1. ilgisiz  2. yabancı

bigudi   sarmaç

bihaber   1. salıksız  2. bilgisiz

bihakkın   adamakıllı, iyice

bila-   (önek) -siz, -sız

bilahara   sonunda, sonradan, bundan sonra

bilaistisna   ayrıksız

bilakis   tersine

bilanço   dengelem

bilavasıta   dolaysız, doğrudan doğruya

bilcümle   bütün, -in tümü

bilfarz   tutalım ki, sayalım ki, diyelim ki, sözgelişi

bilfiil   edimlice, edimli olarak, gerçekten

bilhassa   özellikle

bililtizam   bile bile, bilerek ve isteyerek

bilistifade   yararlanarak

bilmukabele   1. karşılık  olarak  2. ben de, size de...

bilumum   bütün

bina   yapı

bina etmek   kurmak

binaen   l. -den dolayı, -den ötürü  2. dayanarak

binaenaleyh   dolayısıyla, bundan dolayı

biperva   1. çekinmez, sakınmaz  2. korkusuz  3. be. çekinmeden, korkmadan

birader   1. erkek kardeş  2. arkadaş

bisiklet   çifteker

bitap   bitkin, yorgun argın

bitaraf   yansız, yan tutmayan

bitaraflık   yansızlık

bittabi   doğal olarak

biyografi   yaşamöyküsü

biyolog   dirimbilimci

biyoloji   dirimbilim

biyolojik   1. dirimbilimsel  2. dirimsel

biyonik   1. dirimkurgu  2. dirimkurgusal

bizar   bezmiş, bıkmış, tedirgin

bizar olmak   bezmek, bıkmak

bizatihi   kendisi, kendiliğinden

bizzat   kendisi

blok   topluluk

blokaj   1. bekletim  2. yığım

bloke edilmek   bekletime alınmak

bloke etmek   bekletime almak

bloksuz   bağlantısız

blöf   kandırmaca, kuru sıkı

blöf yapmak   kandırmaca yapmak, kuru sıkı atmak

bobin   sarımlık

boks   yumrukoyunu

boksör   yumrukoyuncusu

bombardıman   1. bombalama  2. topa tutma

bombe   şişkinlik, kabarıklık

bombeli   şişkin, kabarık

bonbon   şekerleme

bone   başlık

bonkör   eliaçık, iyiliksever

bonservis   iyi iş belgesi, iş başarı belgesi

bordur   kıyı süsü, su (bir şeyin kenarına koşut olarak yapılan süs)

botanik   bitkibilim

boykot   direniş

brakisefal   kısakafalı

branş   dal, kol

bravo   yaşa!

brifing   özetleyim, özetlem

brode   işleme

bröve   uzluk belgesi

brülör   yakar, yakmaç, yakarlık

brüt   kesintisiz

bu cihetle   bu nedenle

bu cümleden (olarak)   bunların arasında, bu arada

bu suretle   böylelikle, böylece

buhar   buğu

buhran   1. bunalım  2. (sayrılıkta) bunluk

buhur   tütsü

buket   çiçek bağlamı

bukle   (saç için) büklüm, kıvrım

buldozer   yoldüzler

buluğ   ergenlik

bulvar   genyol

burç   dönence

burjuva   kentsoylu

burjuvazi   kentsoylular, kentsoylular sınıfı

burs   öğrenimlik

buse   öpücük, öpüş

butlan   geçersizlik, çürüklük

buut   boyut

bühtan   kara çalma

bünye   yapı

büro   iş odası, işevi

bürokrasi   genörgüt

bürokrat   genörgütçü

bürokratik   genörgütsel

bütçe   geçinge

bypass   bkz. baypas