C

 

cadde   anayol

cahil   1. bilgisiz, görgüsüz  2. okumamış  3. toy

cahillik   1. bilgisizlik, görgüsüzlük  2. toyluk

cahillik etmek   düşüncesizlik etmek

caiz   doğru, uygun

camia   topluluk

canhıraş   yürek parçalayıcı

cani   kıyacı

canip   yan

cari   yürürlükte olan

casus   gizci, çaşıt

cazibe   1. çekicilik, alımlılık, albeni  2. (fiz.) çekim

cazip   çekici

cebir   güç

cebren   güç kullanarak, gücem ile

cefa   üzgü, sıkıntı

cehalet   bilmezlik, bilgisizlik

cehennem   tamu

celallenmek   öfkelenmek

celp   1. getirme  2. çağrı belgesi

celp etmek   kendine çekmek; çağırmak, getirmek

celpname   çağrı belgesi

celse   oturum

cem etmek   toplamak, yığmak

cemaat   topluluk

ceman   toplamı, toplam olarak

cemi   1. toplama  2. (dilb.) çoğul  3. bütün, hepsi

cemiyet   1. toplum, topluluk  2. dernek

cenah   yan, kanat

cengâver   savaşçı

cenin   dölüt

cenini sakıt   düşüt

cenk   savaş

cennet   uçmak

centilmen   çelebi, ince, görgülü

cenup   güney

cephe   1. önyüz, alnaç  2. yan  3. savaş bölgesi

cerahat   irin

cerbeze   1. girginlik  2. dillilik

cerbezeli   1. girgin  2. dilli

cereyan   1. akım  2. akıntı

cereyan etmek   yapılmak, sürmek, olagelmek

cereyanlı   1. akımlı  2. akıntılı

cerh   1. yaralama  2. (huk.) çürütme

cerh etmek   1. yaralamak  2. (huk.) çürütmek

cerrah   yarman

cesamet   büyüklük, irilik

cesametli   kocaman, iri

cesaret   yüreklilik

cesaret etmek   göze almak, gözüne yedirmek

cesaret vermek   yüreklendirmek

cesaretlendirmek   yüreklendirmek

cesaretli   yürekli

cesaretsiz   yüreksiz

ceste ceste   azar azar

cesur   yürekli

cet   dede

cetvel   çizelge

cevaben   yanıt olarak

cevabi   yanıtsal

cevap   yanıt, karşılık

cevap vermek   yanıtlamak

cevaplandırmak   yanıtlandırmak

cevelan   dolaşma

cevher   1. (fels.) töz  2. yetenek

cevir   üzgü

cevval   1. devingen, canlı  2. işlek, cıvıl cıvıl

cezaevi   suçlularevi

cezbe   coşku

check up   bkz. çekap

cidar   çeper

cidden   gerçekten

ciddi   1. ağırbaşlı  2. gerçek  3. sıkı, sağlam  4. önemli

cihanşümul   evrensel

cihaz   aygıt

cihet   yan, yön

cilve   kırıtma

cimri   elisıkı

cinayet   öldürüm, kıya

cinnet   delilik

cinsi   cinsel

cinsiyet   cinsellik

circum- (sirkum-)   (Lat. önek) çevreleyerek

ciro   döndürüm

ciro etmek   döndürümlemek

civan   genç

civar   yöre, dolay

con- (kon-)   (Lat. önek) ile, birlikte

contra- (kontra)   (Lat. önek) karşı

cömert   eliaçık

cühela   bilgisizler

cümle   1. (dilb.) tümce  2. bütün, hep

cümleten   hep birlikte

cümudiye   (coğr.) buzul

cüret   1. ataklık  2. yüreklilik

cüretkâr   1. atak 2. yürekli

cüretli   bkz. cüretkâr

cürmü meşhut   suçüstü

cüruf   dışık, maden posası

cürüm   suç

cüsse   yapı, gövde

cüsseli   gövdeli, iriyarı, iri yapılı

cüz   böle, tike

cüzi   1. az, azıcık  2. (fels.) tikel

cüziyet   tikellik