P

 

paha   değer, eder

pak   arı, temiz

pakt   antlaşma

paleo-   (Yun. önek) eski

paleografi   eskiyazı bilgisi

paleontoloji   taşılbilim

palyatif   etkisiz, geçici

pan-, pant-, panto-   (Yun. önek) tüm, bütün

pandül   sarkaç

panel   toplugörüşme

panik   ürkü

pankart   duyurumluk

panorama   toplu görünüm

pansiyon   barınak

pansiyoncu   barınakçı

pansiyonculuk   barınakçılık

pansiyoner   barınıcı

pant-, pan-, panto-   (Yun. önek) tüm, bütün

panteist   kamutanrıcı

panteizm   kamutanrıcılık

panter   pars

panto- pan-, pant-   (Yun. önek) tüm, bütün

papyekuşe   kaymakkâğıt

para-   (Yun. önek) yanında, çevresinde, ötesinde, karşı, üstünde, boyunca, doğru

paradoks   1. yanıltmaç  2. aykırıkanı

paragraf   bölümce

paralel   1. koşut  2. enlem

paralellik   1. koşutluk  2. benzerlik

paralitik   inmeli

paralizi   inme

parametre   1. değiştirgen  2. değişken  3. evrendeğer

parankima   özekdoku

paranoya   (ruhb.) yansıtımca

parantez   ayraç

paratoner   yıldırımsavar, yıldırımlık

parazit   1. asalak  2. ekti

parazitoloji   asalakbilim

parça   bölecik

pardesü   yağmurluk

pardon   bağışlayın, bağışlayınız

park   1. durguluk  2. gezilik

parkur   yarışyolu

parodi   gülünçleme

parsel   yerbölüm

parsellemek   yerbölümlemek

part taym (par time)   yarım gün (çalışma)

parti (I)   1. vurgun, kazanç  2. bölüm  3. eğlence, eğlenti

parti (II)   yöndeşlik

partisip   (dilb.) ortaç

pasaj   1. geçit  2. (yazıda) parça, bölüm

pasaport   geçiş belgesi, geçişlik

pasif   1. eylemsiz, etkisiz  2. (dilb.) edilgen

pasifikasyon   barışlandırma

paso   yol kimliği

pastoral   (yz.) çobanlama

paten   kayakkabı, kayakça

patent   1. buluşbelgesi  2. mec. tekel

patetik   dokunaklı

patika   keçiyolu

patinaj   1. kayma  2. kayakça ile kayma

patriarkal   ataerkil

patron   1. işveren, başçı  2. biçintilik

pattern   biçit

payan   son, sınır

paybent   köstek, ayakbağı

paye   aşama, derece

paye vermek   değer vermek

payidar   sürekli, durucu, kalımlı

payimal ayak altında kalmış, çiğnenmiş

payitaht   başkent

payplayn (pipe-line)   boru yolu

pedagog   eğitimci, eğitbilimci

pedagoji   eğitim, eğitbilim

pedal   ayaklık

peder   baba

pederşahi   ataerkil

pedolog   çocukbilimci

pedoloji   çocukbilim

pehlivan   güreşçi

pejmürde   eski püskü, yırtık pırtık, dağınık

pejoratif   yermeli

pen-   (Lat. önek) neredeyse

pense   kıskaç

pentür   boyam, boyar

per-   (Lat. önek) aracılığıyla

perakende   1. tekten  2. azar azar (yapılan, satılan)

perakendeci   tektenci

perestiş etmek   tapınmak, tapmak

perestişkâr   tutkun, vurgun

perfeksiyonist   yetkinci

perfeksiyonizm   yetkincilik

performans   başarım

pergel   yayçizer

peri-   (Yun. önek) çevresinde, çepeçevre

peripatetizm   gezimcilik

perişan   1. dağınık, darmadağın  2. ezgin, acınsı

periton   karınzarı

peritonit   karınzarı yangısı

peron   yanaşlık

personel   görevliler

perspektif   görünge

pertavsız   büyüteç

peruk, peruka   takma saç

perva   çekinme,   korku,   sakınma

pervasız çekinmesiz, korkusuz, sakınmasız

peryodik   1. süreli, aralıklı, dönemsel  2. süreli yayın

peryot   süre aralığı

pesimist   karamsar, kötümser

pesimizm   karamsarlık, kötümserlik

pespaye   alçak, soysuz

peş   arka

peşin   önceden, önden, ön

peşin hüküm   önyargı

peşinat   öndelik

peşpeşe   birbiri ardından

petrol   yeryağı, akaryakıt

peyda etmek   edinmek, ortaya çıkarmak

peyda olmak   ortaya çıkmak

peyderpey   azar azar, bölüm bölüm

peygamber   yalvaç

peyk   uydu

peyman   ant

peymane   içki bardağı

peyzaj   kır resmi

piknik   (yemekli) kır gezisi

pilot   uçman

pilotluk   uçmanlık

pingpong   masatopu

pinti   kısmık

pipe-line  (payplayn)   boru yolu

piraye   süs, bezek

pirüpak   tertemiz, lekesiz, arı

pist   1. (buz vb.) yarışlık  2. (uçaklar için) inişlik  3. (dans  için) oyunluk

pişdar   öncü

pişva   önder

pitoresk   1. çekici, gözalıcı, ilginç  2. güzel görünümlü  3. (yz.) renklemeli, özgün, canlı  4. a. gözalıcılık, özgünlük

piyes   oyun

plaj   çimerlik, kumla

plan   tasar

planet   gezegen

plantasyon   ekimlik

plasenta   döleşi

plasman   yatırım

plaster   yara bandı

plastik   1. yoğrumsal  2. a. yoğruk

platform   1. seki  2. (coğr.) düzlük, taban  3. mec. tasanlar, temel düşünceler

plüralist   çoğulcu

plüralizm   çoğulculuk

plütokrasi   varsılerki

plütokrat   varsılerkçi

pnömoni   satlıcan

podyum   seki

polarizasyon   uçlaşma

polemik   söz güreşi, yazılı tartışma, kalem tartışması, tartışı

polemik yapmak   söz güreştirmek

poli- (poly-)   (Yun. önek) çok

polifoni   çokseslilik

poligam   çokevli

poligami   çokevlilik

poligon   1. atış yeri  2. çokgen

polisaj   parlatma

politeist   çoktanrılı

politeizm   çoktanrıcılık

politik   siyasal

politika   siyasa

poly- (poli-)   (Yun. önek) çok

popüler   sevilgen, yayılgan, tutulan

pornografi   açık saçık yayın

portatif   1. taşınabilir, taşınır  2. sökülüp takılır

portmanto   askılık; askı

post-   (Lat. önek) sonra, art

postrestant   beklerulak

potansiyel   gizilgüç

poz   duruş

pozisyon   1. konum  2. durum

pozitif   1. olumlu  2. olgul, tanıtlı  3. (huk.) geçerli (türe), yazılı (türe) doğal (türe)  4. (fels.) olgucu  5. (mat.) artı  6. (fiz.) artı  7. (fiz.) artı yük, artı yüklü  8. (gebelik testi) var 9. (fotoğrafçılıkta) ak

pozitivizm   olguculuk

prae- (pre-)   (Lat. önek) ön

praeter- (preter-)   (Lat. önek) -den çok, -in çevresinde

pragmatist   yararcı

pragmatizm   yararcılık

pratik   1. kılgı  2. uygulama  3. uygulamalı, kılgılı  4. uygun, evirgen

pre- (prae-)   (Lat. önek) ön

prefabrike   kurma, takma

prehistorik   tarihöncesi

prensip   ilke

pres   sıkıştırıcı, sıkacak

prese   sıkıştırılmış

prestij   1. saygınlık  2. etki

preter- (praeter-)   (Lat. önek) -den çok, -in çevresinde

prevantoryum   önleyimevi

prezante etmek   1. tanıtmak, tanıştırmak  2. sunmak

prezervatif   koruyucu

prim   düşerlik

primitif   ilkel

prizma   biçme

pro-   (Lat. önek) -için

pro-   (Yun. önek) ön, önce, önde, üstünde, için, yerine

probabilizm   (fels.) olasıcılık

problem   1. sorun  2. (mat.) çözgü

prodüksiyon   yapım, üretim

prodüktif   verimli

prodüktivite   verimlilik, üretkenlik

prodüktör   yapımcı

profesyonel   uğraşman

profil   1. yanay  2. yandan görünüş

program   izlence

proje   tasarı

projeksiyon   1. iz düşüm  2. (si.) gösterim

projektör   ışıldak, gösterici

proleter   emekçi

proleterya   emekçi sınıf

prolog   öndeyiş

propaganda   yaymaca

propagandist   yayman

prosedür   yöntem, yol

proses   süreç

prospektüs   tanıtmalık

proto-   (Yun. önek) ilk, birinci

protokol   1. sözleşme tutanağı  2. törendüzen

prototip   temel örnek, ilk örnek

prova   deneme, sınama, denenme

providansializm   (fels.) kayracılık

provokasyon   kışkırtma

provokatör   kışkırtıcı

prömiyer   ilk oyun, açılış

pseud(o)-, psöd(o)-   (Yun. önek) aldatıcı, yalancı, düzmece

psikanalist   ruhçözümcü

psikanalitik   ruhçözümsel

psikanaliz   ruhçözümü

psikolog   ruhbilimci

psikoloji   ruhbilim

psikolojik   ruhbilimsel

psöd(o)-, pseud(o)-   (Yun. önek) aldatıcı, yalancı, düzmece

puan   1. sayı  2. benek

puanlı   1. sayılı  2. benekli

pülverizatör   püskürteç, püskürtücü

pür azamet   olanca kurumuyla

pür hiddet   öfkeyle, çok öfkeli

püre   ezme

pürtelaş   yel yepelek