R

 

Rab   Tanrı

rabıt   bağ, bağlantı

rabıtalı   1. düzgün 2. tutarlı

rabıtasız   1. düzensiz  2. birbirini tutmaz, tutarsız

raci olmak   dokunmak, dayanmak, dönmek

radde   kerte

raddelerinde   sularında, sıralarında

radikal   köklü

radikalist   köktenci

radikalizm   köktencilik

radyasyon   ışıma, ışınım

radyatör   ısıyayar, (otoda) ısısavar

radyoaktif   ışınetkin

radyoaktivite   ışınetki

radyometre   ışınölçer

raf   terek

rafine   arıtılmış yağ, inceyağ

rafineri   arıtımyeri, arıtımevi

rağbet   istek

rağbet etmek   istek göstermek, tutmak

rağmen   karşın

rahim   dölyatağı

raket   vuraç

rakım   yükseklik

raksetmek   oynamak

rampa   yokuş

randevu   buluşma, buluşum

randevu almak   gün almak

randevucu   buluşturucu

randevuculuk   buluşturuculuk

randevuevi   buluşumevi

randıman   verim

randımanlı   verimli

rantabilite   verimlilik, gelir sağladık

rantabl   verimli, gelirli

rapor   1. yazanak  2. sağlık yazanağı

raportör   yazanakçı, sözcü

raptetmek   iliştirmek, tutturmak

rasat   gözlem

rasathane   gözlemevi

rasgele   düşgele

raslantı   düşgelim

rast gelmek   düşgelmek

rastlamak   düşgelmek

rastlantısal   düşgelimsel

rastlantıyla   düşgele

rasyonalist   usçu

rasyonalizm   usçuluk

rasyonel   ussal, ölçülü

ravi   duyultucu

rayiç   sürümdeğer

rayiç fiyat   sürümdeğer ederi

re-   (Lat. önek) yeniden, yine

reaksiyon   1. tepki  2. tepkime

reaksiyoner   tepkici, gerici

reaktif   ayıraç, tepkin

realist   gerçekçi

realite   gerçek, gerçeklik

realizm   gerçekçilik

reanimasyon   canlandırma

redaksiyon   1. yazıdüzen  2. yayındüzen

redaktör   1. yazıdüzenci  2. yaymdüzenci

redaktörlük   1. yazıdüzencilik  2. yayındüzencilik

reddetmek   geri çevirmek, tepmek

redif   döner uyak

redüksiyon   indirgeme

redüktör   indirgeç

reel   gerçek, doğru

refah   bolluk, gönenç, geçim genişliği

refakat   1. arkadaşlık  2. eşlik

referandum   halkoylaması

referans   1. yeterlik belgesi, iyi çalıştı belgesi  2. (yapıt, kitap vb. için) başvuru

refleks   (biy.) tepke, yansı

reflektör   yansıtıcı

reform   düzeltim

reformist   düzeltimci

refüze etmek   istememek, geri çevirmek

regülatör   düzenleyici, düzenleç, düzengeç

regüle etmek   düzenlemek

rehabilitasyon   1. esenleştirme  2. (yeniden) saygınlaştırma

rehber   kılavuz

rehberlik   kılavuzluk

rehin   tutu

rehine   (insan için) tutu

reis   başkan

reisicumhur   cumhurbaşkanı

rejim   1. yönetim biçimi  2. (akarsu için) düzen

rejisör   yönetmen

rekabet   yarışma

reklam   tanıtım

reklamcı   tanıtıcı

reklamcılık   tanımcılık

rekolte   toplam ürün

rekor   erişim

rekortmen   erişmen

relatif   bağıntılı, görece

remiz   simge

rencide   incinmiş

rencide etmek   incitmek, kırmak

rençper   işçi, tarım işçisi

rende   yontar

rendelemek   yontarlamak

repertuar   dağarcık, dağar

reprint  eşbaskı

reprodüksiyon   bkz. röprodüksiyon

resen   kendi başına

resepsiyon   1. karşılama  2. törençağrı

reseptör   (fiz.) almaç

restorasyon   onarım

restore etmek   onarmak

resul   yalvaç

reşit   ergin

retorik   sözbilim

retro-   (Lat. önek) geri

retuş   bkz. rötuş

reva   yakışır,  uygun

revaç   sürüm, geçerlik

revalüasyon   değer yükseltimi

revalüe etmek   değerini yükseltmek

revir   bakım odası

revizyon   1. gözden geçirme, bakım  2. saptırım

revizyonist   saptırımcı

revizyonizm   saptırımcılık

revnak   göz alıcılık, parlaklık

rey   oy

reyon   bölüm

rezerv   yatak, biriki

rezervasyon   yer ayırtımı

rezerve   ayırtım

rezervuar   biriktirici

rezil   alçak, aşağılık

rezistans   direnç

rezonans   seselim

rızası olmak   gönlü olmak

riayet etmek   uymak

rical   büyükler

risk   çekince

ritim   tartım, dizem

ritmik   tartımlı, dizemli, tartımsal, dizemsel

rivayet   duyultu

rivayet   etmek   duyultulamak

riya   ikiyüzlülük

riyakâr   ikiyüzlü

riyaset   başkanlık

riziko   bkz. risk

romantik   duygusal

romantiklik   duygusallık

rotasyon   döngü

rotatif   dönerbasar

rölativite   (fels.) bağıntı

rölativizm   (fels.) bağıntıcılık

rölyef   kabartma

rönesans   yenidendoğuş

röportaj   görüşüm

röprezantan   tanıtmacı

röprodüksiyon  özdeşbaskı

rötar   gecikme

rötarlı   gecikmeli

rötuş   düzeltme

rötuş yapmak   düzeltmek

ruhi   ruhsal

ruj   dudak boyası

rutubet   yaşlık

rüsum   vergiler

rüşt   erginlik

rüşvet   yedirmelik