Ş

 

şablon   kipörnek

şadan   sevinçli

şafak   1. alaca karanlık  2. tan ağartısı

şaft   dingil

şahadet   tanıklık

şahadetname   1. yetki belgesi  2. belge

şahadetparmağı   göstermeparmağı

şahane   çok güzel

şahap   akanyıldız, ağma

şaheser   başyapıt

şahıs   kişi, kimse

şahika   doruk

şahit   tanık

şahsen   kendi

şahsi   kişisel, özel

şahsiyat   kişilik

şahsiyet   1. kişilik  2. kişi, kimse

şaibe   1. karadamga  2. kir, leke

şaibeli   karadamgalı

şair   ozan

şairane   ozansı

şairlik   ozanlık

şaki   yolkesen, soyguncu

şakirt   öğrenci, çırak

şakul   çekül

şakuli   düşey

şal   bürgü

şalter   akım çevirgeci, çevirgeç

şamandıra   yüzertop

şamil   1. kapsayan, içine alan  2. geniş alanlı, yaygın

şamil olmak   kapsamak, içine almak

şampiyon   yarışbaşı

şampiyona   başyarış

şan   ün

şanjan   yanardöner

şanjman   bkz. hız kutusu

şanlı   ünlü

şans   1. uğur  2. yıldız, akyıldız, akyazı  3. düşgelim

şanslı   akyıldızh, yıldızı parlak

şanssız   yıldızıkara

şantaj   gözkorkutum, gizsömürü

şantajcı   gözkorkutumcu, gizsömürücü

şantiye   yapı alanı

şarampol   yan çukur, kıyı çukuru

şarbon   karakabarcık

şarj   doldurma, yükleme

şarj etmek   doldurmak, yüklemek

şark   doğu

şarkiyat   doğubilim

şarklı   doğulu

şarlatan   çığırtkan, ağzı kalabalık

şart   koşul

şartname   koşul bildirimliği

şasi   çatkı

şaşaa   parlaklık, parıltı, görkem

şaşaalı   parıltılı, görkemli

şatafat   gösteriş, süs

şatır   şen, cıvıl cıvıl

şavk   ışık

şavkımak   ışık saçmak, parlamak

şayan   1. -ecek  2. -e değer

şayeste   yaraşır, yakışır, değer

şayet   ola ki, olur ki, ise, eğer

şayi olmak   yayılmak, dillere düşmek

şayia   duyultu

şeamet   uğursuzluk

şebeke    1. ağ  2. gizli toplaşım  3. öğrenci kimliği

şebnem   çiy

şecaat   yiğitlik, yüreklilik, koçaklık

şecere   soyağacı

şedit   sert, çetin, sıkı

şef  baş, başkan, önder, başbuğ

şeffaf   saydam

şeffaflaşmak   saydamlaşmak

şefkat   sevecenlik

şefkatli   sevecen

şefkatsiz   katıyürekli

şehevi kösnül

şehir   kent

şehsuvar   binici

şehvani kösnül

şehvet   kösnü

şehvetli   kösnülü, kösnük

şek   kuşku

şekavet   soygunculuk, yol kesme

şekil   biçim

şekilbilgisi   yapıbilim

şekilbilim   biçimbilim

şekilci   biçimci

şeklen   biçimce, biçime uyarak

şekva   yakınma, sızlanma

şelale   cavlan, çağlayan

şema   çizem

şematik   çizemsel

şenaat   tiksinçlik, alçaklık, kötülük

şeni   alçakça, utanç verici

şer   kötülük

şerait   koşullar

şerare   kıvılcım

şeref   onur, ululuk; övünme, üstünlük

şeref azası   onur üyesi

şeref misafiri   onur konuğu

şerefbahş   onurlandırıcı

şereflendirmek   onurlandırmak

şereflenmek   onurlanmak

şerefli   onurlu

şerefsiz   onursuz, alçak

şerh   açımlama

şerh etmek   açımlamak

şerik   ortak

şerir   kötülükçü   '

şerm   utanma, utanç

şetaret   sevinç

şevk   istek

şevket   ululuk

şey   nesne

şeyda   çılgın, düşkün, şaşkın, deli

şiar   belgi

şiddet   1. yeğinlik  2. yüksek güç

şifa   iyileşme, onma,

şifa bulmak   iyileşmek, onulmak

şifahen   sözlü olarak, ağızdan, sözle

şifahi   sözlü

şifre   gizyazı

şifrelemek   gizyazılamak

şifreli   gizyazılı

şiir   koşuk

şikâyet   sızlanma, yakınma

şikâyet etmek   sızlanmak, yakınmak

şike   danışıklı dövüş

şilep   yük gemisi

şimal   kuzey

şimendifer   demiryolu

şimiotaksi   kimyagöçümü

şimiotropizm   kimyadoğrulumu

şirket   ortaklık

şirret   1. geçimsiz, kavgacı  2. kötülük

şiryan   atardamar

şive   ağız

şizofreni   erken bunama

şofben   ısıtıcı, ısıtmaç

şoför   sürücü

şoke etmek   şaşkınlığa uğramak

şoke olmak şaşkına dönmek, şaşırmak

şov   gösterim

şöhret   ün

şöhretli   ünlü, tanınmış

şömine   ocak

şua   ışın

şua huzmesi   ışın demeti

şube   1. kol  2. bölüm  3. dal

şule   alev

şura   danışma kurulu

Şurayıdevlet   Danıştay

şuur   bilinç

şuurlu   bilinçli

şuursuz   bilinçsiz

şümul   1. alan  2. değinti  3. (fels.) kapsam

şümullü   geniş kapsamlı

şüphe   kuşku, işkil

şüpheci   kuşkucu

şüphecilik   kuşkuculuk

şüphelenmek   kuşkulanmak

şüpheli   kuşkulu

şüphesiz   kuşkusuz

şürekâ   ortaklar, işbirlikçiler

şüyu   yayılma

şüyu bulmak   yayılmak, duyulmak