T

 

taaccüp  şaşma

taaccüp etmek   şaşmak, şaşakalmak, donakalmak

taaffün   kokuşma

taaffün etmek   kokuşmak

taahhüt etmek   yükümlenmek

taahhütlü   alındılı

taahhütname   yükümlülük belgesi, yüklendik

taalluk   ilgili

taalluk etmek   ilişiği olmak, ilişiği bulunmak, ilgilendirmek, ilgili olmak

taallukat   ilgililer, yakınlar

taam   yemek

taammüden   bile bile, tasarlayıp kurarak

taammüm   yayılma, genelleşme

taannüt   direnme, ayak direme

taarruz   saldırı, saldırma, sataşma

taarruz etmek   saldırmak, sataşmak

taassup   bağnazlık

taba   tütünrengi

tababet   doktorluk

tabak   sepici

tabaka   kat, katman

tabakhane   sepi yeri

tabasbus   yaltaklanma

tabetmek   basmak

tabı   bası, baskı

tabi (I)   basıcı, basan, basımcı

tabi (II)   1. bağlı  2. bağımlı  3. uyruk

tabi olmak   uymak, bağımlı olmak

tabiat   doğa

tabiatüstü   doğaüstü

tabii   doğal

tabii afet   doğal kıran, doğal yıkım

tabiilik   doğallık

tabiiyet   1. uyruk  2. bağım, bağımlılık

tabir   1. deyim 2. (düş) yorma

tabir etmek   1. demek...  adı vermek  2. (düş) yormak

tacil etmek   ivedileştirmek, çabuklaştırmak

tacir   satımcı

taciz   tedirgin etme

taciz etmek   tedirgin etmek

tadat   sayma, sayım

tadil , tadilat   değiştirme, değişiklik

tadil etmek   değişiklik yapmak, değiştirmek

tafsilat   ayrıntılar

tafsilat vermek   ayrıntılı anlatmak, ayrıntılarıyla anlatmak

tağyir   değiştirme

tağyir etmek   değiştirmek

tağyir ve tebdil   değiştirme

tahaffuz   barınma, korunma

tahaffuz yeri   barınak, korunak, sığınak

tahakkuk   gerçekleşme

tahakkuk etmek   1. gerçekleşmek  2. doğru çıkmak  3. anlaşılmak, ortaya çıkmak

tahakküm   baskı

tahakküm etmek   baskıya almak, baskı altına almak

tahammül   dayanma, katlanma, dayanca

tahammül etmek   1. dayanmak  2. katlanmak  3. çekmek  4. kaldırmak, götürmek

tahammül fersa   dayanılmaz, çekilmez

tahammür   mayalanma, ekşime

taharet   temizlik, temizlenme

taharri   arama, araştırma

tahassür   özlem, özleyiş

tahassüs   duygulanım, duygulanma

tahattur   anımsama

tahattur etmek   anımsamak

tahavvül   değişme, değişim, dönüşme, dönüşüm

tahayyül   imgeleme

tahdit  sınırlama, çevreleme, daraltma

tahfif   azaltma

tahkik , tahkikat   soruşturma(lar)

tahkik etmek   soruşturmak, doğruyu araştırmak

tahkim   berkitme, sağlamlaştırma, pekiştirme

tahkir   aşağılama, onur kırma

tahkir etmek   aşağılamak, onur kırmak

tahkiye   anlatış düzeni

tahlil   1. çözümleme, çözüm  2. yorum

tahlil etmek   1. çözümlemek  2. yorumlamak

tahlis   kurtarma

tahlisiye   can kurtarma, cankurtaran (sandalı, simiti vb.)

tahliye   1. boşaltma  2. salıverme

tahliye etmek   1. boşaltmak  2. salıvermek

tahmil   yükleme, yükletme, ödeme

tahmin   1. oranlama  2. kestirme  3. sanı, sanma

tahmin etmek   1. oranlamak  . kestirmek  3. sanmak

tahminen   aşağı yukarı, oranla 

tahmini     kestirmece, oranlamaya dayanan

tahribat   yıkım, yıkıntı(lar)

tahrif , tahrifat   değiştirme, bozma; kalem oynatma

tahrif etmek   değiştirmek, kalem oynatmak

tahrik   1. kımıldatma  2. kışkırtma  3. uyandırma

tahrik etmek   1. kışkırtmak  2. uyandırmak

tahrikamiz   kışkırtıcı, körükleyici, kızıştırıcı

tahril   çizgi

tahrip   yıkma, kırıp dökme

tahrip etmek   yıkmak, kırıp dökmek

tahripkâr   yıkıcı

tahrir   yazma

tahrirat   yazı, yazı işleri

tahriren   yazılı olarak, yazı ile

tahriri   yazılı

tahriş   yakıp kaşındırma, kurcalama, azdırma

tahriş etmek   (teni) kaşındırmak

tahsil   1. (para) alma, toplama  2. öğrenim

tahsil etmek   1. öğrenmek  2. (para, vergi) toplamak 

tahsilat   para alımı

tahsildar   1. alımcı  2. vergici

tahsin   beğenme, övme

tahsis   1. ayırma  2. (aylık) bağlama

tahsis etmek   1. ayırmak  2. (aylık) bağlamak

tahsisat   ödenek

tahtelarz   yeraltı

tahtelbahir   denizaltı

tahteşşuur   bilinçaltı

tahvil   değiştirme, çevirme, dönüştürme

tahvil etmek   değiştirmek, çevirmek, dönüştürmek

takaddüm   1. önce gelme, öncelik  2. önce davranma

takaddüm etmek   önce olmak, önce gelmek, önce davranmak

takallüs   kasılma

takarrüp   yaklaşma, yanaşma

takarrür   kararlaşma

takarrür etmek   kararlaşmak, karar kılmak

takas   ödeş, değiş tokuş

takat   güç

takaza   başa kakma

takbih   kınama

takdim   1. sunma  2. tanıtma

takdim etmek   1. sunmak  2. tanıtmak

takdim tehir   ön son değişimi

takdimci   1- sunucu  2. tanıtmacı

takdimcilik   sunuculuk

takdir   1. beğenme, alkış  2. değerlendirme, değer biçme  3. anlama, önemini  anlama  4. alınyazısı, yazgı

takdir etmek   1. beğenmek, alkışlamak  2. değer biçmek, değerlendirmek  3. anlamak, önemini anlamak

takdirname   başarı belgesi

takdis   kutsama, ululama

takdis etmek   kutsamak, ululamak

takibat   kovuşturma

takip   1. izlem, izleme, kovalama  2. kovuşturma  3. gütme

takip etmek   1. izlemek 2. ...den sonra gelmek

takipçi   izlemci

takipçilik   izlemcilik

taklidi   benzetlemeli, öykünmeli

taklit   1. öykünme  2. yansılama  3. benzet

taklit etmek   1. öykünmek  2. yansılamak  3. benzetlemek

taklitçi  öykünücü, yansılayıcı, benzetçi

takoz   kıskı

takriben   aşağı yukarı, yaklaşık olarak

takribi   yaklaşık

takrir   1. önerge  2. anlatma, anlatış

takriz   beğence

taksi   taşınca

taksim   1. bölme, bölüştürme  2. bolü  3. (mûz.) gezinme, gezinti

taksim etmek   bölmek, bölüştürmek

taksimat   bölüntüler

taksimetre   taşınca sayacı

taksirat   suçlar

taksit   bölünç

takt   sezinç, den, denlilik

takt sahibi   sezinçli, denli

taktik   yönlem

taktir   damıtma, (imbikten) çekme

taktir etmek   damıtmak

takvim   sürelge, gün bilgisi

takviye   berkitme, pekiştirme

takviye etmek   berkitmek, pekiştirmek

talak   boşama, boşanma

talebe   öğrenci

talebelik   öğrencilik

talep   istem

talep etmek   istemek, istemde bulunmak

talepname   istek kâğıdı, istem belgesi, istemelik

tali   ikincil

talih   kut

talik   erteleme

talik etmek   1. (sonraya) bırakmak, ertelemek  2. bağlamak

talil   tümdengelim

talim   1. öğretim  2. alıştırma, alıştın  3. yetiştirme  4. askerlik öğrenimi

talimat   yönerge

talimatname   yönetmelik

talip   isteyen, istekli

talip olmak   istemek

taltif   1. ödüllendirme  2. gönül okşama

taltif etmek   1. ödüllendirmek  2. gönlünü okşamak

tam   eksiksiz, tüm, bütün

tamah   açgözlülük

tamah etmek   1. açgözlülük etmek  2. çok istemek

tamahkâr   açgözlü

tamam   1. tüm, bütün  2. eksiksiz

tamamen   tümü ile, büsbütün

tamik   derinleştirme

tamik etmek  derinleştirmek, derinine gitmek

tamim   1. genelge  2. genelleme, genelleştirme

tamir , tamirat   onarma, onarım

tamir etmek   onarmak 

tamirci   onarıcı

tamirhane   onarım işliği

tampon bölge   ara bölge

tampon devlet   ara devlet

tandans   eğilim

tank   birikirdik

tannan   tınlayan,  çınlayan

tansiyon   1. kan basıncı  2. gerginlik

tantana   görkem

tanzifat   temizlik işleri, temizleme

tanzim   düzenleme, düzene koyma

tanzim etmek   düzenlemek

tapon   kötü nitelikli, kalık

taraf   1. yön  2. yan  3. bölge, bölüm

tarafgir   yantutar, yantutucu

taraflı   yanlı, yandaş

tarafsız   yansız

taraftar   yandaş

tarassut   gözetleme

tarassut etmek   gözetlemek

taravet   körpelik

tarh   çıkarma, (vergi) koyma

tarh etmek   1. çıkarmak, indirmek  2. (vergi) salmak

tarif   tanım, tanımlama

tarif etmek   tanımlamak

tarife   1. ederlik, eder  çizelgesi  2. kalkışvarış  (çizelgesi)

tarih   gün

tarihi   tarihsel

tarik   yol

tarikiyle   yoluyla

tariz   taşlama, dokundurma

tart   kovma, atma

tart etmek   kovmak, atmak

tarumar   dağınık, darmadağın

tarumar etmek   darmadağın  etmek

tarz   biçim, yol

tasallut   1. sarkıntılık  2. sataşma

tasallüp   katılaşma

tasannu   yapmacık

tasarruf    1. kullanım  2. biriktirme, artırım

tasarruf etmek   biriktirmek, artırmak

tasavvuf   İslam gizemciliği

tasavvur   1. tasarım  2. göz önüne getirme

tasavvur etmek   1. göz önüne getirmek, düşünmek, aklından geçirmek 2. tasarlamak

tasdik   doğrulama, onay, onaylama

tasdik etmek   doğrulamak, onaylamak, onamak

tasdikli   doğrulanmış, onaylı

tasdikname   onamalık, onaylamalık, doğrulama belgesi

tasfiye   ayıklama, anlaştırma, özleştirme

tasfiyehane   arıtımevi

tasgir   küçültme

tashih   düzeltme, doğrultma

tashih etmek   düzeltmek

tasmim   tasarlama, tasımlama

tasmim etmek   tasarlamak, tasımlamak

tasnif   bölümleme, sınıflama

tasnif etmek   bölümlemek, sınıflandırmak

tasrif etmek   (dilb.) çekmek, çekimlemek

tasrih   belirtme, açık söyleme

tasrih etmek   belirtmek, açık söylemek

tasvip   onama, onay, uygun bulma

tasvip etmek   onamak, uygun görmek

tasvir   1. betim, betimleme, betimlenme  2. (hlk.) resim

tasviri   betimsel

taşeron   ikinci üstenci

tatbik   1. uygulama  2.  (fels.) kılgı

tatbik etmek   uygulamak

tatbikat   uygulama

tatbikatçı   uygulayıcı

tatbiki   1. uygulamalı  2. (fels.) kılgısal

tatil   dinlence

tatmin   1. doyurma  2. doyum

tatmin etmek   1. doyurmak  2. doyumsatmak

tatmin olmak   doyumlanmak, doyumsamak

tatminkâr   gönül kandırıcı, doyurucu

tavassut   aracılık,   araya   girme

tavassut etmek   aracılık etmek, araya girmek

tavır   1. durum  2. tutum

taviz   ödün, ödünleme

taviz vermek   ödün vermek

tavsif   nitelendirme

tavsiye   1. öğütleme  2. salık verme

tavzih   açıklama, aydınlatma

tayf   1. görüntü  2. yayılgı

tayın   er azığı

tayin   1. belirleme  2. atama

tayin etmek   1. belirlemek  2. atamak

tayin olmak (olunmak)   1. atanmak  2. belirlenmek

tayip   kınama

tayyare   uçak

tayyare meydanı   havaalanı

tazammun   kapsama

tazarru   yakarış

tazim   ululama, saygı gösterme

tazim etmek   ululamak, saygı göstermek

taziye   başsağlığı dileme

tazmin   zararı ödeme

tazmin etmek   ödemek, karşılamak, zararı ödemek

tazminat   ödence

tazyik   1. basınç  2. baskı

teamül   1. yapılageliş  2. (kim) tepkime

tearuz   çatışma

teati   verişme, alıp verme

tebaa   uyruk

tebahhur etmek   1. buğulaşmak 2. (su) uçmak

tebarüz etmek   belirmek

tebarüz ettirmek   belirtmek

tebdil   değiştirme

tebdil etmek   değiştirmek

tebdilihava   havadeğişimi

tebellüğ   bildiriyi alma

teberru   bağış

teberru etmek   bağışta bulunmak

tebessüm   gülümseme

tebessüm etmek   gülümsemek

tebligat   bildiri

tebliğ   bildiri

tebliğ etmek   bildirmek

tebrik   kutlama

tebrik etmek   kutlamak

tebriye   aklama, temize çıkarma

tecahül   bilmezlenme

tecanüs   türdeşlik, birörneklik

tecavüz   saldırı

tecavüz etmek   1. saldırmak, sataşmak  2. geçmek, aşmak

tecavüzkâr   saldırgan, saldırıcı, sataşkan

tecdit   yenileme

tecdit etmek   yenilemek

teceddüt   yenilik

teceddütperver   yenilikçi

tecelli   1. belirme, görünme  2. alınyazısı

tecerrüt   sıyrılma, soyutlanma

tecessüm   1. canlanma 2. belirme

tecessüm etmek   1. canlanmak  2. belirmek

tecessüs   gizli sorak

tecil   erteleme

tecil etmek   ertelemek, sonraya bırakmak, geri bırakmak

tecrit   1. ayırma  2. soyutlama  3. (fiz.) yalıtma

tecrit etmek   1. ayırmak  2. soyutlamak  3. (fiz.) yalıtmak

tecrübe   1. görgü  2. deneme, deney, sınama, deneyim, sınak

tecrübeli   görgülü, deneyimli, görmüş geçirmiş, sınaklı

tecrübesiz   deneyimsiz, sınaksız

tecrübi   deneysel

teçhiz etmek   donatmak

teçhizat   donatı

tedai   (ruhb.) çağrışım

tedarik   araştırıp bulma, sağlama

tedarik etmek   sağlamak, araştırıp bulmak

tedavi   otama, iyileştirme, sağaltma

tedavül   sürüm, geçerlik

tedbir   önlem

tedbirli   önlemli

tedbirsiz   önlemsiz

tedfin   gömme

tedhiş   yıldırma, korku salma, ürkütme

tedhişçi   yıldırmacı, korku salıcı

tediye   ödeme

tediye etmek   ödemek

tedricen   azar azar, giderek, yavaş yavaş

tedrici   aşamalı, aşama aşama, basamaklı, basamak basamak, kerteli, kerte kerte

tedris   öğretme, öğretim

tedrisat   öğretim

teemmül etmek   düşünmek

teessüf   üzüntü, yazıklanma

teessüf  etmek   acımak, üzülmek

teessüf ederim   yazıklar olsun

teessür   üzüntü, üzülme

teessüs   1. kurulma  2. yerleşme, kökleşme

teessüs etmek  1. kurulmak  2. yerleşmek, kökleşmek

tefekkür   düşünüş, düşünme

tefekküre dalmak   düşünceye dalmak

teferruat   ayrıntı, ayrıntılar

teferruatlı   ayrıntılı

teferrüç   gezinti

tefessüh etmek kokuşmak, bozulmak

tefrik   ayırma

tefrik etmek   ayırmak, ayırt etmek

tefrika   sürmece

tefriş etmek   döşemek

tefsir   yorum, yorumlama

tefsir etmek   yorumlamak

teftiş   denetleme, denetim

teftiş etmek   denetlemek

tegafül etmek   anlamazlıktan gelmek,  anlamaz görünmek

tehdit   göz korkutma, gözdağı

tehdit etmek   gözünü korkutmak, gözdağı vermek

tehevvür   öfke, kızma

teheyyüç   coşma

tehir   1. gecikme  2. geciktirme  3. erteleme

tehir etmek   1. ertelemek  2. geciktirmek

tehlike   çekince

tehlikeli   çekinceli

tehyiç etmek   coşturmak

teizm   Tanrıcılık

tekabül   karşılama

tekabül etmek   karşılık olmak, karşılamak

tekâmül   evrim, gelişim, gelişme, olgunlaşma

tekâmül etmek   1. gelişmek  2. olgunlaşmak

tekâmül nazariyesi    evrim kuramı

tekâpu   dalkavukluk, kavuk sallama, etek öpme

tekasüf   derişme, yoğunlaşma

tekaüdiye   emekli aylığı

tekaüt   1. emeklilik  2. emekli

tekaüt olmak   emekliye ayrılmak

tekdir   azarlama, paylama, azar

tekdir etmek azarlamak, paylamak

tekeffül etmek   yükümlenmek, üzerine almak

tekellüf   gösteriş, özeniş

tekellüm   söyleme, konuşma

tekemmül etmek   olgunlaşmak, yetkinleşmek

tekerrür   yinelenme

tekerrür etmek   yinelenmek, yine olmak

tekevvün   oluş, oluşma, var olma, doğuş

tekiden   üsteleyerek

tekit   pekitme, pekiştirme, üsteleme

tekit etmek   pekitmek, pekiştirmek, üstelemek

teklif   öneri, önerme

teklif etmek   önermek, öne sürmek

tekmil   bütün, tüm

tekmil etmek   tümlemek, bitirmek

teknik   1. uygulayım  2. s. uygulayımsal  3. yol, yöntem

tekniker, teknisyen   uygulaman

teknokrasi   uygulayımcıerki

teknokrat   uygulayımcı

teknoloji   uygulayımbilim

tekrar   1. yine, gene  2. yineleme

tekrar etmek   yinelemek

tekrarlamak   yinelemek

tekrarlanmak   yinelenmek

teksif   yoğunlaştırma, sıklaştırma

teksif etmek   yoğunlaştırmak, sıklaştırmak

teksir   çoğaltma

teksir etmek   çoğaltmak

teksir kâğıdı   çoğaltma kağıdı

tekst   örüt

tekstil   1. dokuma  2. dokumacılık

tektonik  1. kaymaoluşum  2. s. kaymaoluşumsal

tekzip   yalanlama

tekzip etmek   yalanlamak

telaffuz   söyleyiş, söyleniş, söylem

telaffuz etmek   söylemek, ağzından çıkarmak

telafi   1. karşılama, yerini doldurma  2. (ruhb.) ödünleme

telafi etmek   1. karşılamak, yerini doldurmak  2. (ruhb.) ödünlemek

telakki   anlayış, görüş, kavrayış

telakki etmek   1. anlamak, saymak  2.  ... olarak düşünmek

telef etmek   1. öldürmek, tomak, yok etmek  2. eskitmek, yıpratmak

telef olmak   yok olmak

telefat   can ve mal kaybı, yitik

telekinezi   ötedevim

telekomünikasyon   uziletişim

teleks   uzçektirim

telemekanik   uzaktarım

telemetre   uzaklıkölçer

teleobjektif  uzakçeker

teleoloji   erekbilim

telepati  öteduyum

teleskop   ırakgörür

televizyon   uzgöreç

telgraf   uzyazdırım

telif   (kitap) yazma

telif etmek   1. uzlaştırmak, bağdaştırmak  2. (kitap) yazmak

telin etmek   kargımak

telkin   1. esinleme  2. aşılama

telkin etmek   1. esinlemek  2. aşılamak

telmih   anıştırma

tema   izdem

temas   1. değme, dokunma  2. görüşme  3. ilişki  4. değini

temas etmek   1. dokunmak, değmek  2. görüşmek  3. değinmek

temasa geçmek   ilişki kurmak, görüşmek

temaşa   görünç

temaşa etmek   görünçlemek

temayül   1. eğilim  2. yönseme

temayül etmek   1. eğilmek, eğinmek  2. yönsemek

temayüz etmek sivrilmek, seçkinleşmek, kendini göstermek

tembel   üşengeç, üşengen, eringen

tembih   uyarma, uyandırma

tembih etmek uyandırmak, uyarmak

temdit   uzatma

temdit etmek   uzatmak, sürdürmek

temeddün   uygarlaşma

temenni   dileme, dilek

temenni etmek   dilemek

temerküz   toplama, yığışına

temettü   kazanç

temin   sağlama

temin etmek   1. güvence vermek  2. sağlamak  3. elde etmek

teminat   güvence

teminat vermek   güvence vermek

temizlemek   arıtmak

temizlenmek   arınmak

temkin   ağırbaşlılık, sakınım

temkinli   ağırbaşlı, ölçülü, sakınımlı

tempo   1. uyumvuruş  2. dizem (ritim)

temrin   alıştırma

temsil   1. oyun, gösteri  2. (biy.) özümleme

temyiz   ayırt etme

temyiz etmek   1. ayırt etmek  2. Yargıtay'a iletmek

tenakuz   çelişki, çelişme, tutmazlık

tenasül   üreme

tenasüp   oran, orantı

teneffüs   solunum

teneffüs etmek   1. soluk almak, solumak  2. hava almak

tenevvü   çeşitlenme, çeşitlilik

tenezzül    alçalma, alçakgönüllülük gösterme

tenezzül etmek   alçalmak, alçakgönüllülük göstermek

tenha   boş, ıssız

tenis   alantopu

tenkit   eleştiri, eleştirme

tenkit etmek   eleştirmek

tenkitçi   eleştirmeci, eleştirici, eleştirmen

tensip etmek   uygun görmek, yerinde görmek

tente   gölgelik

tenvir, tenvirat   aydınlatma

tenzih   arılama

tenzih etmek   -den  uzak tutmak, -den uzak görmek

tenzilat   indirim

tenzilatlı   indirimli

teokrasi   dincierki

teokratik   dincierkil

teoloji   Tanrıbilim

teolojik   Tanrıbilimsel

teorem   önerme

teori   kuram

teorik   kuramsal

teorikman   kuramca

teorisyen   kuramcı

terakki   ilerleme, yükselme, gelişme

terakkiperver   ilerici

teraküm   birikme

terbi   1. (gökb.) dördün 2. (yz.) dörtleme

terbiye   1. eğitim 2. görgü

terbiyeci   eğitimci

terbiyevi   eğitici, eğitimsel, eğitsel

tercih   üstün tutma, seçme, yeğleme

tercih etmek   üstün tutmak, seçmek, yeğlemek

tercüman   çevirici, çevirmen, dilmaç

tercüme   çeviri, çevirme

tercüme etmek   çevirmek

tercümeihal   özgeçmiş, yaşamöyküsü

tereddi   soysuzlaşma, yozlaşma

tereddüt   duraksama, duraklama, ikircik, kararsızlık

tereddüt etmek   duraksamak, duraklamak, ikirciklenmek

tereke   bırakıt

terennüm etmek   (şarkı, türkü) okumak, şakımak

terfi   yükselme

terfi etmek   (yeri ya da aylığı) yükselmek

terhis   görev bitimi

terk   bırakma, ayrılma

terk etmek   bırakmak, ayrılmak

terkip   1. bileşim 2. (dilb.) takım, tamlama

terkip etmek   1. bileştirmek  2. oluşturmak

termik   ısıl

terminal   duralga

terminoloji   terimler dizgesi

termometre   sıcakölçer

termostat   ısıdenetir

terör   1. yıldırı, yıldırma, korkutma  2. yılgı

tertibat   1. düzenleniş  2. düzen

tertip   1. düzen  2. düzenleme, düzenleniş, kuruluş  3. dizgi  4. yol

tertip etmek   1. düzenlemek, düzen vermek  2. kurmak  3. düzmek  4. tasımlamak  5.  dizmek

tertipli   düzenli

tertipsiz   düzensiz

terzi   dikici

tesadüf   düşgelim, rastlantı

tesadüf etmek   düşgelmek rastlamak, rast gelmek, karşılaşmak

tesadüfen   düşgele, rastlantıyla

tesadüfi   düşgelimsel, rastlantısal

tesanüt   dayanışma

tescil etmek   kütüğe geçirmek

teselli   avunma, avuntu, avunç

teselli etmek   avutmak

teselsül etmek   arka arkaya gelmek

teshin   ısıtma

teshin etmek   ısıtmak

teshir etmek   1. kendine bağlamak, ele geçirmek  2. büyülemek

tesir   etki

tesir etmek   1. etkilemek, etkilendirmek  2. dokunmak, işlemek

tesirli   etkili

tesirsiz   etkisiz

tesis   1. kurum  2. düzen

tesis etmek   kurmak

tesisat   1. kurumlar  2. döşem

tesisatçı   döşemci

teskin   yatıştırma

teskin etmek   yatıştırmak, yumuşatmak, dindirmek

teslim etmek   1. eline vermek  2. (yerine) vermek, yatırmak  3. doğru bulmak

teslim olmak   baş eğmek

teslimiyet   boyun  eğme

tesmiye etmek   adlandırmak, ad vermek, ad koymak

tespit   1. saptama  2. tutturma

tespit etmek   1. saptamak  2. oturtmak, tutturmak

test   yoklama

tesviye   düzleme, düzeçleme

tesviye aleti   düzeç

tesviye etmek   1. düzlemek 2. ödemek

tesviyeci   düzlemeci

teşbih   benzetme, benzeti

teşebbüs   girişim, girişme

teşebbüs etmek   1. girişmek, el atmak  2. kalkışmak, yeltenmek

teşebbüse geçmek   girişmek

teşebbüsü şahsi   özel girişim

teşekkül   1. oluşum, oluşma  2. kuruluş, kurulma   3.  örgüt

teşekkül etmek   1. oluşmak, olmak  2. kurulmak

teşekkür   sağ ol, var ol

teşerrüf etmek   onurlanmak, onur duymak

teşhir   sergileme, sergi, gösterme

teşhir etmek   1. göstermek  2. sergilemek  3. dile düşürmek

teşhir hastalığı, teşhircilik   göstermecilik

teşhirci   göstermeci

teşhircilik   bkz. teşhir hastalığı

teşhis   tanılama, tanı

teşhis etmek   1. tanımak, seçmek  2. (sayrılığı) tanılamak

teşkil etmek   1. oluşturmak, kurmak  2. sayılmak, demek olmak

teşkilat   1. örgüt  2. kuruluş

teşkilatçı   örgütçü

teşkilatçılık   örgütçülük

teşkilatlandırmak   örgütlemek

teşkilatlanmak   örgütlenmek

teşkilatlı   örgütlü

teşmil   yayma, yayılma

teşmil etmek   yaymak, içine aldırmak, kapsatmak

teşne   istekli

teşne olmak   çok istemek, özlemek

teşrif   onurlandırma, buyurma

teşrif etmek   1. onurlandırmak  2. buyurmak

teşrifat   1. törendüzen  2. törensellik, törencilik

teşrii   yasal

teşrik etmek   1. ortak etmek  2. yanına katmak

teşriki mesai   işbirliği

teşrinievvel   ekim (ayı)

teşrinisani   kasım (ayı)

teşvik   1. isteklendirim  2. özendirim  3. kışkırtma

teşvik etmek   1. isteklendirmek  2. özendirmek 3. kışkırtmak

teşyi   uğurlama, geçirme

teşyi etmek   uğurlamak, geçirmek

tetanos   kazıklıhumma

tetebbu   araştırma, irdeleme

tetebbu etmek   araştırmak, irdelemek

tetkik   inceleme, araştırma

tetkik etmek   incelemek, araştırmak

tevakkuf   duraklama, durma, eğleşme

tevarüs etmek   1. (kendisine) kalmak  2. kalıt almak

tevatür   söylenti, yaygın söylenti

tevazu   1. alçakgönüllülük  2. gösterişsizlik

tevcih etmek   1. yöneltmek, çevirmek  2. (nişan, unvan vb.) vermek

tevdi etmek   1. vermek, eline bırakmak  2. yatırmak

tevdiat   yatırım

teveccüh etmek   yönelmek

teveccüh göstermek   güler yüz göstermek, gönlünü okşamak

tevellüt   1. doğum, doğma, doğum tarihi 2. ileri gelme

tevellütlü   doğumlu

tevessül etmek   girişmek, başvurmak

tevhit   1. birleştirme  2. (fels.) tektanrıcılık

tevil   (sözü) çevirme, değiştirme, döndürme

tevil etmek   (sözü) çevirmek

tevkif   tutuklama

tevkif etmek   1. tutuklamak  2. durdurmak, alıkoymak

tevkifhane   tutukevi tevsi genişletme

tevsi   genişletme

tevsi etmek   genişletmek

tevsik   belgeleme

tevsik etmek   belgelemek, belgeye bağlamak

tevzi , tevziat   dağıtım, dağıtma

tevzi etmek   dağıtmak, üleştirmek

teyakkuz   uyanıklık

teyit   1. doğrulama  2. sağlamlaştırma

teyit etmek   1. doğrulamak  2. sağlamlaştırmak

teyp   sesalıcı

tez   1. çabuk  2. sav  3. bitirme araştırması

tezahür   belirme, belirti, görünüm

tezahür etmek   belirmek, görünmek, gözükmek

tezahürat   1. belirme, belirti  2. gösteri

tezat   çelişki, karşıtlık

tezhip   yaldızlama, yaldız işi süsleme

tezvir   yalan dolan

tezyin , tezyinat   bezek, bezeme, süsleme

tezyini   süslemelik, bezemelik, bezeksel

tıbbi   sağlıkbilimsel

tımarhane   us sayrılıkları evi

tıp   sağlıkbilim

tıynet   yaradılış

ticaret   satımcılık, alım satım, tecim

ticarethane   tecimevi

ticari   tecimsel

tifdruk  oygubaskı

timsal   simge

tiner   inceltici

tipo, tipografi, tipografya   düzbaskı

tiraj   baskı sayısı

tirbuşon   burmaç

tizreftar   çabuk gider

tolerans   1. hoşgörü  2. oynama payı

ton   (ses) titrem

topografik   yerbetimsel

topografya   yerbetim

topografyacı   yerbetimci

topyekûn   toptan, toplu, bütün 

toreador   boğa güreşçisi

torpil   1. bomba  2. arka, kayırıcı

total   tüm

totaliter   1. erktekelci  2. bütüncül

totem   ongun

totemizm   ongunculuk

töhmet   suçlama

trafik   gidişgeliş

trajedi   ağlatı

trajik   ağlatısal, ağlatıcı

traktör   çeker

trampa   değiş tokuş

trampa etmek   değiş tokuş etmek

tramplen   sıçrama tahtası

trankilizan   yatıştırıcı

trans-   (Lat. önek) enine, arasından, öte

transandan   aşkın

transandans   aşkınlık

transandantal   deneyüstü

transandantalizm   deneyüstücülük

transfer   aktarım, aktarma

transfer etmek   aktarmak

transformasyon   dönüşüm, değişim

transformatör   dönüştürücü

transformizm   dönüşümcülük

transit   düzgeçiş, geçiş

transkripsiyon   çeviriyazı

transplantasyon   aktarım

transport   taşımacılık

transportasyon   1. taşınım  2. ulaştırma

travers   tabanlık

trençkot   yağmurluk

tri-   (Lat. önek) üç

tribün   sekilik / açık tribün   açık sekilik  /  kapalı tribün   kapalı sekilik

triko   örme, örgü

trikotaj   örme, örmecilik

trikotajcı   örgücü

triportör   üçteker

triptik   gir-çık belgesi

triyo   üçlü

tropizm   (biy.) doğrulum

trotuar   kaldırım, yaya kaldırımı

trup   takım, kol

tufeyli   asalak, ekti

tuhaf   yabansı

tuhafına gitmek   yabansımak

tul   1. uzunluk, boy  2. (gökb.) boylam

tul dairesi   boylam

tulu   (gökcisimleri için) doğuş

tulu etmek   (gökcisimleri için) doğmak

tur   1. dönü  2. dolaşı

tur atmak   dolaşmak

turist   gezgin, gezmen

turistik   gezimsel

turizm   gezim

turne   dolaşı

turnike   çevirgeç, döner geçit

tuvalet   1. süs, süslenme  2. giysi  3. ayakyolu, suodası

tüccar   satımcı, tecimci

tünel   içgeçit

Türkiyat, Türkoloji   Türklükbilim

Türkolog   Türklükbilimci

Türkoloji   Türklükbilim